Zdrava solaDopis_ šolam_Širitev 2016_sprejete šole

Kratka predstavitev dejavnosti Slovenske mreže zdravih šol

Slovenija je bila 1993 z 12 pilotsko vključenimi šolami med prvimi državami, ki so pristopile k Evropski mreži zdravih šol. S širitvijo v šolskem letu 2008/09 (3. krog) se ji je pridružilo še 147 novih članic in tako deluje v Sloveniji že 268 šol, kar predstavlja 43% vseh slovenskih osnovnih, srednjih šol in dijaških domov ter 47% vseh osnovnih šol.
Za šole, ki so pristopile v Slovensko mrežo zdravih šol, je značilno, da si prizadevajo spodbujati, omogočati, krepiti pobude v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujejo celostno – zato enakovredno skrbijo za duševno, telesno, socialno in okoljsko področje šolskega življenja.

Poleg zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki jih vključujejo v učne načrte, Zdrave šole skrbijo tudi za uresničevanje skritega učnega načrta (medsebojni odnosi, pravila, klima v šoli, ponudba interesnih dejavnosti), razvijajo sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, zdravstvenim sektorjem ter drugimi institucijami.

Tim Zdrave šole (predstavniki vodstva, učiteljev, učencev, staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe) na vsaki šoli sistematično načrtuje naloge s področja zdravja, izvajanje nalog sproti spremlja in na koncu samoevalvira – glede na predhodno zastavljene cilje (v oporo je 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol). Bolj, ko so naloge celostno zastavljene, naravnane na celo šolo ter dolgoročno zastavljene, bolj so učinkovite.

Poleg načrtovanja specifičnih nalog na vsaki šoli, se na rednih sestankih z vodji timov Zdravih šol skupaj dogovarjamo, kateri temi se bomo v naslednjem šolskem letu bolj posvetili. Od leta 2000 smo imeli naslednje “rdeče niti”: alkohol in mladi, duševno zdravje, gibanje in prehrana, humani medsebojni odnosi, poglobljeno delo s starši, kakovostna izraba prostega časa, zdrav življenjski slog, zdravi pod soncem. Celoletna prizadevanja šol, primere dobre prakse in prispevke strokovnjakov na temo rdeče niti predstavimo na vsakoletnem Srečanju slovenske mreže zdravih šol.

Poleg poglabljanja znanja s področja zdravja, spodbujanja zdravega načina življenja, novih informacij ter prenosa izkušenj in primerov dobrih praks med šolami, je projekt Zdrave šole tudi priložnost za pilotsko uvajanje preventivnih programov na manjši populaciji, ki se lahko kasneje prenesejo v slovenski prostor. Že dalj časa si prizadevamo, da bi se dobre izkušnje in način dela Slovenske mreže zdravih šol prenesli na nacionalno raven in da bi projekt prerasel v proces dela na vseh slovenskih šolah. K temu bo pripomogel tudi razvoj modela Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki ga bomo na IVZ razvijali v obdobju 2008-2010.

V šolah, ki letos prvič vstopajo v mrežo je to leto delovanja namenjeno bolj zbiranju informacij in oblikovanju dobrega tima zdrave šole. Tiste šole, ki so si že zastavile prve naloge, pa naj nadaljujejo z začetim delom. Z Inštituta za varovanje zdravja bodo šole prejele vprašalnike (za učence/dijake, učitelje, starše, zdravstveni tim, ) za posnetek stanja na šoli Vprašalnike lahko šole poljubno dopolnijo s svojimi vprašanji, glede na situacijo na šoli in področje, ki jih bolj zanima. Po določenem obdobju (npr. 2 leti) pa naj šole z vprašalniki ponovno preverijo, če se je situacija na šoli kaj spremenila in temu primerno prilagodijo svoje delovanje.

(Skupno 203 obiskov, današnjih obiskov 1)