Delo z otroki s posebnimi potrebami ureja  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
 

Otroci s posebnimi potrebami so:

 • Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

  Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije.

  Gluhi in naglušni otroci.

  Gibalno ovirani otroci.

  Dolgotrajno bolni otroci.

  Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami.

  Otroci z avtističnimi motnjami.

  Otroci s čustveno-vedenjskimi motnjami.

  Otroci z motnjami v duševnem razvoju.

Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja ali posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Starši lahko po predhodnem pogovoru z učiteljem in svetovalno delavko oddate Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja na Zavod za šolstvo. Vlogi je potrebno priložiti vso razpoložljivo dokumentacijo o otroku (zdravstvena, psihološka, specialno-pedagoška in druga poročila), Poročilo šole, Opažanja učiteljev, Izpis ocen ter Zapisnik pogovora z otrokom o postopku usmeritve (izpolni šola).

Vse potrebne obrazce in dodatne informacije na najdete na spletni strani Zavoda za šolstvo:

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/obrazci-za-usmerjanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/

Komisija na Zavodu za šolstvo na podlagi dokazil in morebitnega pregleda otroka izdela strokovno mnenje. Starši imate možnost, da podate morebitne pripombe na strokovno mnenje v roku osmih dni. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi, s katero se odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka s posebnimi potrebami in o ustreznem programu vzgoje in izobraževanja. V roku 30 dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi mora vrtec oz. šola za otroka pripraviti individualizirani program (strokovna skupina). Pri pripravi in spremljanju le-tega sodelujejo tudi starši in otrok s posebnimi potrebami.

Ob vsaki spremembi ravni izobraževanju (npr. na prehodu iz osnovne v srednjo šolo) morajo starši ponovno vložiti Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, v kolikor želijo, da ima otrok tudi na novi stopnji izobraževanja ustrezne prilagoditve.

(Skupno 547 obiskov, današnjih obiskov 1)