ORGANI UPRAVLJANJA in STROKOVNI ORGANI ŠOLE

 

 

SVET ŠOLE

predsednik
 MATJAŽ ŽNIDARŠIČ

 

SVET STARŠEV VRTCA

predsednica
DOMINIQUE TEREZA BRAAKMAN

 

SVET STARŠEV ŠOLE

predsednica

EVA STERLE

 

ravnateljica

NATAŠA VESEL PLOS

 

POMOČNICA RAVNATELJICE

VRTCA

TATJANA LESKOVEC

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE

Iga vas

KRISTINA ŠKULJ

POMOČNICA RAVNATELJICE

ŠOLE

URŠKA CIMPRIČ

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

VZGOJITELJSKI ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIKI

STROKOVNI AKTIVI

 

 

Pristojnosti  Sveta šole so opredeljene z Odlokom o ustanovitvi šole:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,

  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • o pritožbah staršev v zvezi vzgojnim oz. izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Člani sveta šole (od 30. 1. 2024)

Pritožbena komisija (od 30. 9. 2020).

(Skupno 2.457 obiskov, današnjih obiskov 1)