Pravila šolskega reda

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja                                                                                                            Cesta Notranjskega odreda 32
1386 Stari trg pri Ložu

tel: 01 707 12 50,  707 12 52,  fax:  01 707 12  60

os.h-janeza-hribarja@guest.arnes.si

 

 

Na podlagi  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona osnovni šoli (U.l. RS 87/2011) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (U.l. RS 40/2012) šola določa:

 

PRAVILA ŠOLSKEGA  REDA

OSNOVNE ŠOLE HEROJA JANEZA HRIBARJA

STARI TRG PRI LOŽU

Na podlagi Vzgojnega načrta šole se v Pravilih šolskega reda natančneje opredelijo:

 

 1. dolžnosti in odgovornosti učencev
 2. pravila obnašanja in ravnanja
 3. postopki in vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil
 4. organiziranost učencev
 5. opravičevanje odsotnosti
 6. načini zagotavljanja varnosti
 7. sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev
 8. ostala pravila šolskega reda
 1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Pravice in dolžnosti učenca smo opredelili na podlagi vzgojnega načrta. Te so:

 • da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda,
 • spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole,
 • v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,
 • varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-te namerno ne poškoduje,
 • učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,
 • izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • zastopa šolo na tekmovanjih in prireditvah.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

Dobri odnosi so skupna skrb in odgovornost vseh udeležencev vzgojnoizobraževalnega

procesa. Vsak učenec je dolžan po svojih zmožnostih prispevati k dobri socialni klimi v razredu in zunaj njega ter v skupinah.

Na naši šoli veljajo pravila ravnanj, ki ne dopuščajo nikakršnih oblik nasilja:

 • telesno nasilje: pretepi, namerno brcanje, odrivanje, lasanje, omejevanje gibanja,
 • verbalno nasilje: žaljivke, zmerljivke, razširjanje lažnih govoric,
 • psihično nasilje: socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija,
 • izsiljevanje: zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah, zahteva po

pomoči pri goljufanju, vsakršno nadlegovanje,

 • virtualno nasilje: besedno nasilje na internetnih blogih, klepetalnicah, forumih,

mobilnih telefonih

 • vse ostale oblike neustreznega vedenja, ki povzročajo ogrožanje ali neprijetno

počutje drugih ljudi.

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE

Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni na šoli, otroci vrtca in učenci. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih na šoli, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev oz. v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši in širšo okolico. V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku.

Prihajanje v šolo

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti.

Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to

pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.

Učenci prihajajo v šolo pravočasno. Prihod učencev vozačev in učencev, ki prihajajo peš v šolo, je od 7.30 dalje.

Učenci, ki se vozijo s šolskim prevozom, prihajajo v šolo po voznem redu in takoj po prihodu v šolo odidejo v garderobo.

Vsi ostali učenci  pridejo v šolo od 7.30 dalje, razen  učencev 1. razreda, ki obiskujejo jutranje varstvo.

Učenci 1. razreda prihajajo v šolo v Starem trgu pri Ložu od 5.30 dalje, v  Iga vasi pa od 6.30 dalje v jutranje varstvo v prostore vrtca, v razred šole pa od 6.45 dalje.

 

Učenci od 2. do 6.a  razreda v Starem trgu imajo  garderobo na  razredni stopnji, učenci 6.b  do 9. razreda pa v garderobi predmetne stopnje.

Začetek pouka je ob 7.45

V šoli je za učence obvezna uporaba copat, preobujejo se v garderobi.

Med poukom učenci ne smejo zapuščati učilnice, igrišča  ali drugih  šolskih prostorov.

Zadrževanje v šoli po pouku  ni dovoljeno, razen v primeru vodenih šolskih dejavnosti pod vodstvom mentorja.

Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti v popoldanskem času, počakajo na začetek dejavnosti v garderobi oz. počakajo učitelja oz. mentorja.

V telovadnici je obvezna uporaba čistih in nedrsečih športnih copat.

V telovadnici se učenci  zadržujejo le, če imajo redno uro športne vzgoje ali drugo športno dejavnost.

Učenci, ki v šolo prihajajo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in popolno

opremljeno kolo. Kolesa pustijo na stojalih za kolesa.  Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.

Vstop v šolske prostore z rolerji, skiroji ali kotalkami ni dovoljen.

Odhajanje iz šole

Po zadnji uri pouka ali drugih dejavnostih učenci čim prej zapustijo šolske prostore in

odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnostih je dovoljeno le v primeru obiska popoldanskih interesnih

dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih aktivnostih

Zapuščanje šolske stavbe v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno.

Izjemni odhodi učencev iz šole

Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odsotnost pisno ali ustno zaprosijo starši.
V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se
poškoduje, razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku o stanju
učenca po telefonu obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca
domov. V takem primeru praviloma starši pridejo po učenca v šolo.
Učenci 1. triade tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v
spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.

Vedenje na šolskem avtobusu

 

Na šolskem avtobusu veljajo pravila, ki jih morajo upoštevati vsi učenci:

 • varno vstopanje in izstopanje brez prerivanja,
 • starejši učenci dajo pri vstopu prednost mlajšim,
 • presedanje učencev med vožnjo ni dovoljeno,
 • v šolskem avtobusu ni dovoljeno piti in jesti,
 • v času prevoza se ne moti šoferja, dosledno je potrebno upoštevati njegova navodila.

 

Če učenec večkrat krši pravila vedenja v šolskem avtobusu, oziroma se kršitve stopnjujejo,

mu prevoznik oz. šola  lahko za določeno obdobje prepove vožnjo s šolskim avtobusom.

POUK IN ŽIVLJENJE V ŠOLI

Za učence ni dovoljen prehod skozi:

 • jedilnico,
 • telovadnico,
 • mimo pisarniških prostorov (razen v računalniško učilnico)

Pouk

 

Pouk se začenja točno po šolskemu urniku. Za točnost začetka pouka so odgovorni učitelji in učenci, zamujanje učiteljev in učencev k pouku ni dovoljeno.

 

Če učitelja več kot 5 minut po začetku pouka še ni v učilnico, dežurni učenec o tem
obvezno obvesti ravnateljico ali pomočnico ravnateljice.

 

Učenci počakajo učitelja v učilnicah s pripravljenimi učnimi pripomočki, oziroma pred

učilnico, v primeru da je zaklenjena.

 

Odmori

 

V času 5-minutnih odmorov med šolskimi urami se učenci od 1. do 5. razreda sprostijo in umirjeno pripravijo na naslednjo uro.

Učenci na predmetni stopnji v času odmora praviloma zamenjajo učilnico.

Odmori so tudi čas za opravljanje osebnih potreb (stranišče, pitje vode …).

 

Za vse učence šole je malica v odmoru med 9.20 in 9.40 in traja 20 minut.

 

Učenci lahko razred zapustijo, ko pomalicajo, vendar najprej ob 9.30.

Odnašanje posode in ostankov hrane po zvonjenju ni dovoljeno.

 

 

 

Vedenje učencev med poukom

 

Po pričetku ure zadrževanje učencev zunaj učilnice ni dovoljeno. Učenci prihajajo v razred za učiteljem, le iz opravičljivih razlogov. Učenec, ki zaradi kakršnega koli vzroka vstopi v učilnico po začetku šolske ure, obvezno potrka, stopi do učitelja, se opraviči za zamudo in pojasni, zakaj je zamudil. Učitelj zamudo zabeleži v šolsko dokumentacijo.

Ob prihodu učitelja v učilnico se učenci umirijo in se z učiteljem kulturno pozdravijo.

Med poukom učenci učilnice ne smejo zapuščati. Čas za uporabo stranišč je med odmori,

izjema so učenci z zdravstvenimi težavami, o čemer razrednika obvestijo starši.

Učenci med poukom upoštevajo vsa navodila učitelja, da bo učni proces lahko potekal

nemoteno. Vsak učenec je pri pouku pozoren in sodeluje po svojih najboljših močeh. Do

svojih sošolcev in učiteljev je strpen in prijazen, prav takšen je tudi njegov način

komuniciranja. Učitelja naziva z učiteljica ali učitelj.

Učenci med poukom z ničemer ne motijo dela sošolcev in učiteljev. Učenci mirno sedijo na

svojem mestu in brez učiteljevega dovoljenja ne hodijo po razredu. Učenci med poukom ne

žvečijo, ne jedo in ne pijejo.

V šoli nihče ne govori grdo, nespodobno in ne preklinja. Morebitne nesporazume in spore

je potrebno reševati sprotno in strpno.

 

 

 

Učenci spoštujejo drugačna mnenja, nazore in navade svojih sošolcev. Iz sošolcev in

zaposlenih na šoli se ne norčujejo in jih ne žalijo.

Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico urejeno, prostor lahko zapustijo, ko to dovoli

učitelj. Po končanem pouku učenci pospravijo stvari, ki so jih potrebovali pri pouku. Za

urejenost učilnice so zadolženi vsi učenci, ne samo dežurni učenci in učitelj.

Če učenec krši pravila hišnega reda, se lahko starši učenca in šola dogovorijo, da učenec

opravi družbeno koristno delo z namenom prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja.

Podaljšano bivanje

 

Učenci med poukom podaljšanega bivanja ne hodijo domov. Starši pisno obvestijo učitelja o

izrednem odhodu otroka domov.

Starši počakajo otroka pred učilnico ali v garderobi, učenec gre v razred po torbico in druge

stvari sam. Učenci se pred odhodom domov obvezno javijo učitelju.

Varstvo vozačev

 

V varstvo vozačev so vključeni vsi učenci, ki se na začetku leta prijavijo k varstvu po urniku. V primeru odsotnosti so starši oz. učenec dolžni vnaprej obvestiti učitelja.

Učitelj ne more in ni dolžan iskati učence in jih voditi k varstvu.

 

 

Skrb za urejenost

 

Učenci in delavci šole moramo biti v šolskih prostorih primerno in dostojno oblečeni, učenci  preobuti v šolske copate, pri športni vzgoji pa v čiste športne copate. V šolskih prostorih ni dovoljena hoja v obutvi, v kateri je učenec prišel v šolo. V copate se obvezno preobujejo tudi učenci, ki se na različne dejavnosti vračajo v šolo v popoldanskem času.

Učenci se v šoli gibljejo umirjeno, s čimer zagotavljajo varnost. Prepovedano je tekanje,

spotikanje, prerivanje in kričanje.

 

Z načrtom gibanja po šoli so učenci obveščeni na razrednih urah.

 

Učenci, zaposleni na šoli in ostali uporabniki so dolžni skrbeti za čisto okolje. To velja za

vse prostore, ki pripadajo šoli in za zunanje šolske površine.

 

Naša šola je EKO šola, zato ločujemo odpadke. Smeti je potrebno odlagati v koše za ločevanje glede na vrsto odpadka. Ne puščamo jih na mizah in pod njimi, jih ne odvržemo na tla ter na druga, za to neprimerna mesta.

 

Vsak oddelek še posebej skrbi za matično učilnico. Razrednik vsak teden določi štiri

dežurne učence, ki  skrbijo za urejenost učilnice.

 

Nadzor nad čistočo in urejenostjo šolskih prostorov izvajajo vsi zaposleni delavci šole. Za

red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec in učitelj.  Po končanem pouku vsak učitelj in učenec poskrbi za urejenost svojega prostora v učilnici.

Skrb za lastnino

 

V šoli so vsi dolžni skrbeti za skupno imetje. Spoštovati je potrebno tudi imetje vsakega

posameznika. Tujega imetja oz. lastnine si ni dovoljeno prisvajati, ga skrivati, uničevati ali

poškodovati.

O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge

učitelje, razrednika oziroma vodstvo šole.

V primeru, da učenec namerno povzroči materialno škodo šoli ali posamezniku, je le-to

dolžan povrniti. Višino škode oziroma zneska, ki ga je učenec dolžan povrniti poravnajo starši na podlagi računa.

Najdene predmete oddate v tajništvo šole. V tajništvu šole hranimo izgubljene in

pozabljene ključe, ure, obeske in druge podobne predmete.

Pozabljena oblačila lahko učenci poiščejo v posebnih škatlah pri čistilkah.

Če jih učenci več mesecev ne prevzamejo, jih šola da na odpad.

 

Uporaba mobilnih telefonov

 

V šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana.

Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena tudi v času odmorov in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. V primeru telefonskega klica domov,  učenec klic opravi v tajništvu šole v dopoldanskem ali popoldanskem času. V popoldanskem času pisarno odpre čistilka.

V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa

meni, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.

Če učenec mobitel uporablja med poukom  in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame. Učitelj učencu odvzame mobilni telefon tudi, če ga kakor koli uporablja na hodniku, straniščih, garderobah ali v drugih prostorih šole. Odvzeti mobitel učitelj preda razredniku, le ta ga izroči staršem.

Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.

Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

Prepoved snemanja

 

V šoli ni dovoljena uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in

video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba

za to dovoljenje vodstva šole). Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. Posnetkov in fotografij ni dovoljeno objavljati brez soglasja udeleženih oseb.

Nedovoljeno uporabo teh naprav in posnetega gradiva bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Predvajalniki glasbe

 

Učencem v šoli ni dovoljena uporaba različnih predvajalnikov glasbe.

DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV IN UČENCEV

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost,

zaposleni opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.

 

 

 

 

 

 

 

Dežurstvo učiteljev

 

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da se zagotovi varnost v šolskih prostorih, opravljajo učitelji in učenci dežurstvo.

 • Učitelji opravljajo tedensko dežurstvo po razporedu pomočnika ravnatelja. Razpored je objavljen na oglasnih deskah šole.
 • Dežurstvo vključuje jutranje dežurstvo in dežurstvo v odmorih.
 • Začetek dežuranja za učitelja je ob 7. 15 in konec ob 45 na predmetni stopnji in do 13.00 na razredni stopnji.
 • V primeru odsotnosti se dežurni učitelj sam dogovori za nadomeščanje.

 

Naloge dežurnih učiteljev:

 • Nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah, v garderobah šole.
 • V primeru, da ugotovijo poškodbe šolskega inventarja, javijo vodstvu šole oz. hišniku.
 • Vse probleme, ki se pojavijo v času dežurstva, naj vsak učitelj poskuša reševati takoj, strpno in objektivno.

Dežurstvo učencev

V RAZREDU

 

Dežurni učenec za čiščenje table v razredu skrbi za red in zadnji zapušča urejen razred. Vsako uro javi odsotnost učencev od pouka, po vsaki uri počisti tablo, pospravi in pregleda učilnico.

 

Pri  GARDEROBI v glavnem vhodu šole

 

Med in po  pouku se v prostoru garderob ni dovoljeno zadrževati.

 • Dežurstvo učencev je določeno po vnaprej določenem razporedu, ki ga pripravi vodja dežuranja.
 • Dežurstvo opravljajo učenci in 9. razreda.
 • Zamenjave zaradi opravičljivih razlogov so možne v dogovoru z vodjem dežuranja.
 • Če ima učenec na dan opravljanja dežurstva napovedano preverjanje znanja z ocenjevanjem, si je za tisto uro sam dolžan priskrbeti nadomeščanje, o čemer mora predhodno obvestiti vodjo dežuranja.
 • Začetek dežurstva je ob 45 in traja do 12.55.
 • Ob začetku dežurstva učenec dvigne v pisarni obrazec, kjer vodi evidenco dogajanja in ključ od garderobe, po končanem dežuranju pa oboje vrne v pisarno.
 • V primeru, da dežurni učenec ugotovi kršitev določenega učenca ali obiskovalca, o tem obvesti dežurnega učitelja, pomočnika ravnatelja ali ravnatelja.
 • Pri vzdrževanju reda med odmori dežurnemu učencu  pomaga dežurni učitelj.

Naloge dežurnih učencev :

 • kulturno obnašanje in vestno opravljanje dežurstva,
 • sprejemanje obiskovalcev in dajanje informacij,
 • zagotavljanje urejenosti garderobe in dežurnega prostora,
 • spremljanje dogajanja na šoli.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 

Vedenje v šolski knjižnici

 • Uporabniki prihajajo v knjižnico v skladu z urnikom.
 • Vedejo se kulturno. Ne smejo se glasno pogovarjati, tekati, se skrivati, odpirati oken, uničevati inventarja šolske knjižnice in motiti drugih pri delu.
 • Uporabniki lahko samostojno iščejo knjige, berejo, se učijo in delajo domače naloge.
 • Računalnike lahko uporabljajo v skladu s pravili knjižnice.

Odnos do knjižničnega gradiva

Uporabniki morajo s knjižničnim gradivom ravnati skrbno. Knjižnično gradivo, ki ga izgubijo ali poškodujejo, morajo nadomestiti z novim enakim ali plačati znesek za nakup novega.

Ob koncu šolskega leta morajo poravnati vse obveznosti v šolski knjižnici.

Ob neporavnanih sprotnih obveznostih izposoja gradiva ni mogoča.

 

PREHRANA

Učenci uživajo hrano v učilnicah in jedilnici. Prepovedano je uživanje hrane na hodnikih, v

straniščih, garderobah, knjižnici…

Pred in po uživanju hrane si učenci umijejo roke.

 

Malica

Odmor za malico učencev je določen z urnikom.

Učenci malicajo v učilnicah ali jedilnici, odvisno od razporeda pouka. Razrednik vsak teden

določi štiri dežurne učence za malico. Dežurni učenci prevzamejo malico za posamezne

oddelke v jedilnici. Malico prinesejo v učilnico, kjer skupaj z učiteljem poskrbijo za kulturno

razdelitev malice. Po končani malici poskrbijo, da je učilnica oziroma jedilnica urejena,

posodo in morebitne ostanke pravočasno, pred koncem odmora, vrnejo v jedilnico. Za red

na mizah, kjer so malicali učenci, poskrbi vsak učenec sam.

Pri razdeljevanju in uživanju malice ter pospravljanju po malici v učilnici ali jedilnici so

obvezno prisotni dežurni učitelji. Učenci drugih učencev za hrano ne prosijo in ne izsiljujejo.

Učenci lahko razred zapustijo, ko pomalicajo, vendar najprej ob 9.30.

Odnašanje posode in ostankov hrane po zvonjenju ni dovoljeno.

V jedilnici je v času odmora za malico prisotna tudi  kuharica.

Učenci ne odnašajo hrane iz jedilnice.

 

Kosilo

 

Učenci se lahko prijavijo za kosilo za vse dni v tednu ali samo za posamezne dneve do 7.45. Na kosilo odidejo praviloma po končanem pouku. Vozači oz. če imajo učenci pouk tudi po 6. šolski uri odidejo na kosilo med 12.50 in 13.05.

Učenci kosijo v jedilnici. Pri pultu sami vzamejo pladenj, pribor in obrok. Za mizo kulturno

pojedo in pospravijo za seboj.

Učenci, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, prihajajo na kosilo skupaj z

učiteljem po posebnem razporedu.

NOŠENJE  DNEVNIKOV

 

Redovalnice nosijo le učitelji in so  shranjene v omari.

DNEVNIKI

 

Od 1. do 5. razreda je za dnevnik zadolžen učitelj. Po končanem pouku učitelj odnese dnevnik in redovalnico v omaro v kabinet.

 

            Učitelj lahko preda dnevnik samo učencu, ki je zanj zadolžen.

            Dogovor, da  učenci prenašajo dnevnik  iz razreda v razred, je bil sprejet ponovno         na konferenci 25.8.2011. Razlog za to je oddaljenost učilnic od zbornice.

Za dnevnik in redovalnico oddelka je odgovoren razrednik.
Vsi učenci in učitelji morajo poskrbeti, da bodo dnevniki do konca šolskega leta ostali nepoškodovani.

V Starem trgu (za učence od 6. do 9. razreda) pomočnica ravnateljice, ravnateljica oz. učitelj, ki zadnji uporablja dnevnik  oz. redovalnico zaklene omaro, v kateri so shranjeni dnevniki in redovalnice. Ključ se hrani v pisarni.

 1. VZGOJNI UKREPI OB KRŠITVAH PRAVIL

Vzgojni ukrepi so lahko:

 • povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku
 • zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov, takoj ko je to izvedljivo
 • dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno-izobraževalni
  proces v šoli
 • odstranitev učenca od pouka, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča
  ormalno izvedbo pouka
 • začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost al
  onemogoča izvedbo pouka
 • ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami šolskih
  pravil in s pridobljenimi statusi
 • vsakotedenski kontakti s starši
 • pogostejši prihodi staršev v šolo in razgovor
 • prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov
 • pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju šolskih površin, dodatno dežurstvo, družbeno koristno delo
 • zadržanje po pouku, da opravi manjkajoče šolsko delo oz. naloge (ne pa domačih nalog)
 • pisno ali telefonsko obvestilo staršem o neopravljanju domačih nalog ali

drugih dogovorjenih obveznosti

 • učenec/starši plača/-jo oz. povrne/-jo namerno povzročeno materialno škodo
 • učenec, ki uporablja mobilni telefon med urami pouka in/ali v podaljšanem bivanju, ga izroči učitelju (razrednik ga vrne staršem)
 • poveča se nadzor nad učencem
 • učencu je prepovedana udeležba pri drugačnih oblikah pouka (na ekskurzijah, športnih dnevih, v šoli v naravi…) – šola mu zagotovi izobraževanje v drugi obliki (50. Člen ZOsn),
 • če je učenec neopravičeno odsoten v varstveni učilnici v času njegovih prostih ur med poukom, ga dežurni učitelj zapiše v zvezek opazovanj in obvesti razrednika, le-ta pa že takoj ob prvi odsotnosti obvesti starše,
 • če učenec zamudi k pouku, prejme neopravičeno uro,
 • če učenci kolektivno neopravičeno izostajajo, prejmejo neopravičeno uro, zapisani so v zvezek opazovanj in razrednik o tem takoj obvesti vse starše manjkajočih učencev; če se dogodek ponovi, razrednik skliče izredni roditeljski sestanek,
 • po 1. neopravičeni uri razrednik obvesti starše, po 3. neopravičeni uri učenec opravi restitucijo, prav tako po 6. neopravičeni uri, po 10. neopravičeni uri pa sledi opomin. Upošteva se postopnost pri pridobivanju neopravičenih ur.
 1. člen Zakona o osnovni šoli predvideva, da se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje starše, če njihov otrok ne obiskuje pouka in drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole iz neopravičljivih razlogov.

VZGOJNI OPOMINI:

 

Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, mu šola izreče vzgojni opomin. Izreče ga v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda. Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.

Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja. V primeru neučinkovitosti izvajanja individualiziranega vzgojnega načrta, poiščemo pomoč pri ustreznih zunanjih institucijah.
Šola lahko učenca po izrečenem 3. vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev (54 čl. ZOsn)

 

 1. ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolski parlament. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku,
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne akcije in prireditve,
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Skupnost učencev šole sestavljajo učenci iz oddelčnih skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev…

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

 

 1. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

 

Najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno  opravičilo razredniku.

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, vodja dejavnosti oz. razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

 1. NAČINI zagotavljanjA varnosti

 

Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo,

še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih. Učitelj

po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo
šole.

 

V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati:

 • nevarnih predmetov,
 • orožja in
 • drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.

 

 

Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih

dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, je
prepovedano.

šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za
otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).

 

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur) ali večjih vsot
denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola
ne prevzema odgovornosti.

 

 1. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu, razrednik o tem obvesti starše učenca. Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi sistematične preglede zob, predavanja na temo negovanja in učenje pravilnega čiščenja zob. Za zdravljenje zob skrbi šolska zobna ambulanta.

Šola osvešča učence o zdravem načinu življenja. Učence in starše osvešča o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

8. NAČIN INFORMIRANJA UČENCEV IN STARŠEV

 

Obvestila za učence objavljajo vodstvo šole in strokovni delavci po šolskem radiu ali z okrožnico.

Nadomeščanja pouka so objavljena praviloma en dan vnaprej na oglasni deski in na spletni strani šole.

Nekatera obvestila dobijo starši in učenci v ustni in pisni obliki, druga pa so objavljena na oglasnih deskah, na spletni strani šole.

V primeru kršitev pravil ali v primeru  nujnih zadev šola obvesti starše po telefonu.

 

 

 1. OSTALA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in
o potrebi večkrat tudi med šolskim letom.

 

 • Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci in zaposlenimi na šoli in do vseh obiskovalcev šole.
 • Učenci zaposlene na šoli vikajo.
 • Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu.
 • Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev.
 • Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez prisotnosti učitelja.
 • Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja iurejanja šole in njene okolice.
 • V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
 • V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za uporabo živali pri vzgojno-izobraževalnem delu.

 

Dopolnitve Pravil šolskega reda začnejo veljati s 1. 9. 2012.