Poslovnik sveta staršev najdete tukaj.

Pristojnosti Sveta staršev so:

 • pravica in dolžnost voliti predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o predlogu pravil šolskega reda,
 • daje mnenje k podrobnejšim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,
 • imenuje upravni odbor šolskega sklada,
 • lahko predlaga zadeve v obravnavo Svetu šole,
 • ima možnost predlagati Svetu šole nadstandardne programe ter podati soglasje k temu,
 • ima možnost imenovati predstavnike staršev za pritožbeno komisijo,
 • ima možnost obravnavati pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • Svet staršev lahko razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • ima pravico obravnavati predlog pravil šolske prehrane, ki jih pripravi ravnatelj, preden jih sprejme Svet šole,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole,
 • sodeluje pri nastajanju predloga vzgojnega načrta,
 • sodeluje pri nastajanju predloga pravil šolskega reda,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SVET STARŠEV  za šolsko leto 2022/23

VRTEC

 1. Dominique Tereza Braakman (predsednica)
 2. Boris Žagar
 3. Janez Nelec
 4. Tina Širaj
 5. Sara Šega

ŠOLA

Stari trg pri Ložu

Člani SVETA STARŠEV za š.l. 2022/23

 

1.r   Domen Kordiš

2.r   Anita Frank

3.r   Sterle Tina

4.a  Petra Troha

4.b  Marjana Baraga

5.a  Matjaž Žnidaršič – namestnik predsednice

5.b  Nadja Zakrajšek

6.a  Tina Sterle

6.b   Nadja Požar

7.a  Klavdija Podobnik

7.b  Marta Šebenik

8.a  Daliborka Radovanović Jenc

8.b  Karmen Drobnič

9.a  Tajana Lenasi

9.b  Magda Šebenik 

PŠ Iga vas

1. / 2.r Eva Sterle – predsednica

3.r      Marta Šebenik

(Skupno 1.043 obiskov, današnjih obiskov 1)