Poslovnik sveta staršev najdete tukaj.

Pristojnosti Sveta staršev so:

 • pravica in dolžnost voliti predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o predlogu pravil šolskega reda,
 • daje mnenje k podrobnejšim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,
 • imenuje upravni odbor šolskega sklada,
 • lahko predlaga zadeve v obravnavo Svetu šole,
 • ima možnost predlagati Svetu šole nadstandardne programe ter podati soglasje k temu,
 • ima možnost imenovati predstavnike staršev za pritožbeno komisijo,
 • ima možnost obravnavati pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • Svet staršev lahko razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • ima pravico obravnavati predlog pravil šolske prehrane, ki jih pripravi ravnatelj, preden jih sprejme Svet šole,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole,
 • sodeluje pri nastajanju predloga vzgojnega načrta,
 • sodeluje pri nastajanju predloga pravil šolskega reda,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SVET STARŠEV  za šolsko leto 2020/21

VRTEC

 1. Prevec Ines
 2. Boris Žagar
 3. Dominique Tereza
 4. Janez Nelec
 5. Tina Širaj
 6. Sara Šega

ŠOLA

Stari trg pri Ložu

1.r  Anita Frank
2.r   Uroš Bavec (predsednik)
3.r   Petra Troha
4.a   Matjaž Žnidaršič
4.b   Jasmina Strle
5.a  Tina Sterle
5.b  Nadja Požar
6.a  Klavdija Podobnik
6.b  Šebenik Marta
7.a Daliborka Radovanović Jenc
7.b  Karmen Drobnič
8.a   Katja Prevec
8.b  Petra Ožbolt
9.a Teja Istinič
9.b  Nataša Mele

Podružnična šola Iga vas
 1./2.
 Eva Sterle
3.r  Marjana Baraga

(Skupno 833 obiskov, današnjih obiskov 3)