ORGANI UPRAVLJANJA in STROKOVNI ORGANI ŠOLE

 

 

SVET ŠOLE

predsednica
 mag.  ARMIDA BAVEC

 

SVET STARŠEV VRTCA

predsednica
INES PREVEC

 

SVET STARŠEV ŠOLE

predsednik

UROŠ BAVEC

 

ravnateljica

SONJA JOZELJ

 

POMOČNICA RAVNATELJICE

VRTCA

TATJANA LESKOVEC

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE

Iga vas

NATAŠA VESEL PLOS

POMOČNICA RAVNATELJICE

ŠOLE

SIMONA LUNKA

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

VZGOJITELJSKI ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIKI

STROKOVNI AKTIVI

 

 

Pristojnosti  Sveta šole so opredeljene z Odlokom o ustanovitvi šole:

 

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,

  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • o pritožbah staršev v zvezi vzgojnim oz. izobraževalnim delom,
  • opravlja druge naloge določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Svet je sestavljen tripartitno, in sicer iz:

  • treh predstavnikov ustanovitelja: Majda Šraj Mihelčič, Armida Bavec, Matjaž Antončič
  • treh predstavnikov staršev: Ines Prevec, Mitja Kobal, Marta Šebenik
  • petih predstavnikov delavcev šole: Anita Bajec, Aleš Ožbolt, Kristina Škulj, Urška Lah, Tanja Lipovac

Pritožbena komisija (od 30. 9. 2020).

(Skupno 1.196 obiskov, današnjih obiskov 1)