Vodenje šole

ORGANI UPRAVLJANJA in STROKOVNI ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE

predsednica
   MARTINA KOČEVAR

SVET STARŠEV VRTCA

predsednik
GORAN PLOS

SVET   STARŠEV ŠOLE

predsednik

ALEŠ SVENŠEK

ravnateljica

SONJA JOZELJ

POMOČNICA RAVNATELJICE

VRTCA

TATJANA LESKOVEC

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE

Iga vas

NATAŠA VESEL PLOS

POMOČNICA RAVNATELJICE

ŠOLE

TATJANA FARKAŠ

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

VZGOJITELJSKI ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIKI

STROKOVNI AKTIVI

 Svet šole (od 1. 2. 2016) je sestavljen tripartitno, in sicer iz:
 – treh predstavnikov ustanovitelja: Majda Šraj Mihelčič, Martina Kočevar, Andreja Sterle  Podobnik
treh predstavnikov staršev: Nataša Mele, Marko Plos, Goran Plos
petih predstavnikov delavcev šole: Alojzija Brus, Andreja Jelinčič, Tatjana Lekan, Tanja Lipovac,
                                                                 Jana Mlakar

Pritožbena komisija (od 29. 9. 2016).