Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Odgovorna uradna oseba: Nataša Vesel Plos, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 2. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: 12. 9. 2013

Katalog je dostopen naspletnem naslovu:      

http://www.oshjh-staritrg.si/

2.1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Fizični dostop
Na lokaciji matične šole:
Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Ložu
Uradne ure:
– vsak delovni dan od 7. do 14. ure
Stroški:
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2. 1.  SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
*

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Priprava hrane

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Ložu

Podružnična šola Iga vas

Vrtec Polhek:  oddelek Stari trg pri Ložu

 

Organigram organa

Preusmeritev na organigram.

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Nataša Vesel Plos, ravnateljica

Tel:
Fax: (01) 707 12 52

natasa.vesel-plos@oshjh-staritrg.si 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest

Sistemizacija delovnih nalog

Hišni red

Sprejem v vrtec

Državni predpisi

Register predpisov Slovenije

Zakoni s področja dela zavoda:

Predpisi z delovnega področja
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi
Register lokalnih predpisov

Predpisi EU

/

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt – osnovna šola (2016/17)

Letni delovni načrt – vrtec (2016/17)

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Vpis v vrtec
 • Vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani informacijskega pooblaščenca

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih v zavodu
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov o učencih vpisanih v OŠ heroja Janeza Hribarja
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 • Zbirka podatkov o plačilih staršev in odločb o znižanem plačilu
 • Zbirka podatkov o otrocih vpisanih v vrtec Polhek pri OŠ heroja Janeza Hribarja
 • Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

/

 

(Skupno 2.055 obiskov, današnjih obiskov 1)